آزمون تعیین سطح نوجوان

امتیازات سطح بندی این آزمون به شرح زیر است:

  • امتیاز 0 تا 20 سطح Below Elementary
  • امتیاز 21 تا 35 سطح Elementary
  • امتیاز 36 تا 60 سطح Pre-Intermediate
  • امتیاز 61 تا 85 سطح Intermediate
  • امتیاز 86 تا 100 سطح Upper Intermediate

متقاضیان عزیز بر حسب نمره این آزمون می توانند در دوره های مناسب ثبت نام کنند.

 

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید