دوره های آمادگی آزمونهای بین المللی

تنوع بسته های آموزشی امتحان ایلتس

عزیزان توجه داشته باشند که شرایط ارائه شده در جدول های زیر همگی با توجه به دانش زبانی و امتحان تعیین سطح قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند.

سه ماه۴ روز در هفتهفشردهخصوصی

Bands 4 – 5

جلسات ۹۰ دقیقه ای

چهار ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده
پنج ماه۳ روز در هفتهفشرده

نیمه خصوصی

 

هفت ماه و نیم۲ روز در هفتهنیمه فشرده

 

چهار ماه۴ روز در هفتهفشردهخصوصی

  

Bands 5 – 6.5

جلسات ۱۰۵ دقیقه ای

 

هفت ماه و نیم۲ روز در هفتهنیمه فشرده
شش ماه۳ روز در هفتهفشرده

نیمه خصوصی

 

نه ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده

 

چهار ماه و نیم۴ روز در هفتهفشردهخصوصی

  

Bands 6.5 – 7.5

جلسات ۱۲۰ دقیقه ای

 

نه ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده
شش ماه و نیم۳ روز در هفتهفشرده

نیمه خصوصی

 

ده ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده

 

چهار ماه و نیم۴ روز در هفتهفشردهخصوصی

  

Bands 7.5 above

جلسات ۱۲۰ دقیقه ای

 

نه ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده
شش ماه و نیم۳ روز در هفتهفشرده

نیمه خصوصی

 

ده ماه۲ روز در هفتهنیمه فشرده